ระบบข้อมูลสารสนเทศ Untitled Document Untitled Document
พุธ 23 มิถุนายน 2564  
Untitled Document jQuery UI Tabs - Default functionality

สถิตินักเรียน ประจำวันที่ เดือน พ.ศ.


ชั้น ทั้งหมด ไม่มาเรียน มาเรียน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ร้อยละ
 อนุบาล 1 0 0 0 0 0 0* 0 0 0
 อนุบาล 2 0 0 0 0 0 0* 0 0 0
 ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0 0 0* 0 0 0
 ประถมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0 0 0* 0 0 0
 ประถมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0 0 0* 0 0 0
 ประถมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0 0 0* 0 0 0
 ประถมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0 0 0* 0 0 0
 ประถมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0 0 0* 0 0 0
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0 0 0* 0 0 0
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0 0 0* 0 0 0
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0 0 0* 0 0 0
 รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0* : ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล