ระบบข้อมูลสารสนเทศ Untitled Document Untitled Document
พุธ 23 มิถุนายน 2564  
Untitled Document jQuery UI Tabs - Default functionality

เกี่ยวกับ School Management System Version 1.0

การพัฒนาระบบ School Management System

เกี่ยวกับผู้จัดทำ
นายนภนต์ ชำนาญธนกุล ค.บ. การประถมศึกษา สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์
ความรู้ด้าน IT
- ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
- ลงโปรแกรมระบบปฏิบัติ Window Linux (Ubuntu,CentOS,Debian,Fedola)
- สือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Authoreware
- วางระบบเครือข่าย LAN , Wireless
- ศึกษาภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษา C,ภาษา PHP (ของฟรีแวร์)
- ระบบฐานข้อมูล Access,SQL Server ,Mysql (แน้วโน้มของฟรีแวร์มากกว่า)
ผลงาน (ส่วนมากศึกษาด้วยตนเอง แล้วก็พัฒนาระบบตามผู้ใช้ร้องขอมา)
- โปรแกรมออกเลขรับ,ส่ง,คำสั่ง ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 ด้วย Access พัฒนาไปเป็นโปรแกรมด้วย VB กับฐานข้อมูล SQL Server ผ่านเครือข่ายในสำนักงาน
- โปรแกรมบันทึกเลขรับ,ส่ง,คำสั่ง ของโรงเรียน ด้วย Access ต่อยอดจากอันเดิม แต่เขียนให้โรงเรียน เคยเผยแพร่บางส่วน หรือคนสนใจ เท่านั้น
- โปรแกรม e-office ของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รุ่นแรก
- โปรแกรม e-office ของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รุ่นสอง ปัจจุบัน http://202.143.190.18
- เพิ่มโปรแกรมออกเลขรับ,ส่ง,คำสั่ง ของสำนักงาน พร้อมแนบไฟล์สำเนา ในโปรแกรม e-office http://202.143.190.18
- โปรแกรมการขอสำเนา ก.พ. 7 ของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 http://202.143.190.19/~personal/P-S7PB1/main.php
- โปรแกรมก.พ. 7 ของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 http://202.143.190.19/~personal/persononweb/
- ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GOOGLE MAP ของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 http://202.143.190.19/~gis_pbn1/
- โปรแกรมรายงานผลตัวชี้วัด ของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 http://202.143.190.19/~strategy_pbn1/

(โปรแกรมที่สร้างขึ้น ส่วนมากช่วยงานบนเขต ตอนนี้อยู่โรงเรียนแล้ว ก็เลยศึกษาระบบโรงเรียนและจะเขียนให้อยู่ในระบบเดียวกัน ชื่อว่า School Management System (SMS))

School Management System (SMS) เป็นโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา PHP ,ฐานข้อมูล Mysql , HTML,JAVASCRIPT,CSS,JQUERY

V.1
- ระบบ SMS เบื้องต้น (มีการอัตเดตตลอดเวลา เช่น เมนู แต่ละระบบที่สร้าง )
- ระบบทะเบียนนักเรียน ,บัญชีรายชื่อนักเรียน,การเลื่อนชั้น,จัดเลขที่,รูปภาพ,น้ำหนัก,ส่วนสูง
- โปรแกรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- ระบบสถิตินักเรียน บันทึกรายคน
V.2
- เพิ่ม การรายงานใน V1 ส่งออกเป็น ไฟล์ PDF ได้ เช่น บัญชีรายชื่อนักเรียนทั่วไปและในระบบ เพิ่มข้อมูลสำคัญลงไป เช่น เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่
- ระบบงานวัดและประเมินผล
   * การจัดทำหลักสูตรโรงเรียน นำไปสู่ หลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา
   * การบันทึกผลการเรียนรายวิชา พร้อมสรุปแต่ละเกรด ผลรวม เฉลี่ย และส่งไฟล์ PDF,การบันทึกผลการรายบุคคล (กรณีบันทึกข้อมูลย้อนหลัง)
   * ระบบตรวจผลการเรียนของนักเรียน และส่งออกเป็นไฟล์ PDFได้
   * รายงานผลการเรียนเข้าไปในระบบทะเบียนประวัตินักเรียน ********
- ปรับปรุง ระบบ V1 ให้ดี เช่น ส่งออกไฟล์ PDF

(ผู้จัดทำจะทำให้ครบทั้ง 4 งาน งานไหนมีความสำคัญมากกว่า ก็จะทำออกมาก่อน ท่านใดมีความต้องการ ติ ชม และให้ข้อเสนอเกี่ยวกับระบบ SMS ได้ ที่ napon_ch@hotmail.com)