การเปลี่ยน IP Address ใน ZeroShell

คุยกันก่อน

โดยทั่วไปเน็ตตามบ้านที่ต่อออกจากเครื่อง Router จากแจกเลข Ip address อัตโนมัติ เสียบสายหรือต่อ wireless สามารถเล่นเน็ตได้เลย. ส่วนมากเป็นเลข ip address จาก Router คือ 192.168.1.1 ส่วนลูกข่ายเราก็จะเป็น 192.168.1.2 , 192.168.1.3 ไปเรื่อย แต่ ZeroShell จะFix Ip Address ไว้ที่ 192.168.0.75 เราจะมาเปลี่ยนเลข Ip address ให้ตามเราเตอร์เรา คือ 192.168.1.75 กันเลย

 

1. หลังจากเราบูตเครื่องมาแล้ว หรือ Live CD จะขึ้นเมนู ดังรูป zeroshellfirst
2. กดปุ่ม I ข้างบนเป็นชื่อ card Network คือ ETH00 ETH01 เราเปลี่ยนการ์ดชื่อ ETH00  zeroshellIP1
3. กดปุ่ม M แล้วพิมพ์ ETH00 แล้ว Enter  zeroshellIPeth00
4. พิมพ์ 1 แล้ว Enter  zeroshellIPeth001
5. พิมพ์เลข Ip address ที่ต้องการ คือ 192.168.1.75 แล้ว Enter  zeroshellIPeth002
6. พิมพ์ NetMask คือ 255.255.255.0 แล้ว Enter  zeroshellIPeth00netmask
7. พิมพ์ up แล้ว Enter เพื่อให้การ์ดทำงานเลย  zeroshellIPeth00up
เมนูจะขึ้นรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เห็นดังรูป สังเกตว่า Default Gateway : none อยู่ เปลี่ยน Gateway เป็น 192.168.1.1 ตามเราเตอร์  zeroshellIPeth00Re
8. กดปุ่ม G พิมพ์ 192.168.1.1. แล้ว Enter  zeroshellIPeth00Gateway
จากนี้เราก็สามารถไปตั้งต่าผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว

หัวข้อต่อไป การตั้งค่า DHCP ภายในองค์กร

 login