การตั้งค่าการใช้งานกับ ZeroShell 3.0 สไตล์ครูนภนต์

หลักจากเราติดตั้ง ZeroShell โดยใช้ Live CD หรือ ตั้งตั้งลงHDD แล้วเราจะมาตั้งค่าการใช้งานต่าง

1. เปลี่ยน IP Address ตามที่ต้องการ
2. ตั้งค่า DHCP ให้กับเครื่องลูกข่าย
3. แชร์เน็ตให้กับเครื่องลูกข่าย (ไม่มีรหัสผ่าน)
4. ตั้งค่า เวลาให้ปัจจุบัน
5. เปิด port ใช้งาน SSH
4. แช่ร์เน็ดโดยมีรหัสผ่าน
5.