จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562

หมวด: ข้อมูลโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 14 พฤษภาคม 2562 17:34
ฮิต: 1165

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562

ชั้น จำนวนนักเรียน ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
 อนุบาล 2 6 5 11
1
 อนุบาล 3 3 12 15
1
 รวมก่อนประถมศึกษา 9 17 26
2
 ประถมศึกษาปีที่ 1 12 7 19
1
 ประถมศึกษาปีที่ 2 18 5 23
1
 ประถมศึกษาปีที่ 3 10 4 14
1
 ประถมศึกษาปีที่ 4 7 7 14
1
 ประถมศึกษาปีที่ 5 7 6 13
1
 ประถมศึกษาปีที่ 6 8 7 15
1
 รวมประถมศึกษา 62 36 98
6
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 5 21
1
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 7 21
1
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 9 21
1
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 42 21 63
3
 รวมทั้งสิ้น 113 74 187
11

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2562