เผยแพร่ รูปแบบโครงการ7กล่องแห่งความสำเร็จ

หมวด: เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 02 สิงหาคม 2562 10:45
ฮิต: 1695

openโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองได้จัดทำโครงการ Seven Open Box OF Phothong Success (เจ็ดกล่องแห่งความสำเร็จบ้านโพธิ์ทอง) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบโครงการ SEVEN OPEN BOX OF PHOTHONG SUCCESS (เจ็ดกล่องแห่งความสำเร็จบ้านโพธิ์ทอง) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังทดลองใช้รูปแบบโครงการ SEVEN OPEN BOX OF PHOTHONG SUCCESS (เจ็ดกล่องแห่งความสำเร็จบ้านโพธิ์ทอง) 3) เพื่อประเมิน รูปแบบโครงการ SEVEN OPEN BOX OF PHOTHONG SUCCESS (เจ็ดกล่องแห่งความสำเร็จบ้านโพธิ์ทอง)

ความสำคัญ

โครงการ SEVEN OPEN BOX OF PHOTHONG SUCCESS (เจ็ดกล่องแห่งความสำเร็จบ้านโพธิ์ทอง) เป็นรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยครูได้พัฒนาแนวทาง/นวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดาวโหลดไฟล์เอกสารเต็ม