จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561

หมวด: ข้อมูลโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 26 กันยายน 2561 13:27
ฮิต: 1046

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561

ชั้น จำนวนนักเรียน ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
 อนุบาล 1
0
0
0
0
 อนุบาล 2
4
11
15
1
 อนุบาล 3
11
9
20
1
 รวมก่อนประถมศึกษา
15
20
35
2
 ประถมศึกษาปีที่ 1
18
5
13
1
 ประถมศึกษาปีที่ 2
11
5
16
1
 ประถมศึกษาปีที่ 3
7
6
13
1
 ประถมศึกษาปีที่ 4
8
6
14
1
 ประถมศึกษาปีที่ 5
8
7
15
1
 ประถมศึกษาปีที่ 6
18
7
25
1
 รวมประถมศึกษา
70
36
106
6
 มัธยมศึกษาปีที่ 1
15
7
22
1
 มัธยมศึกษาปีที่ 2
12
9
21
1
 มัธยมศึกษาปีที่ 3
12
9
21
1
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
39
25
64
3
 รวมทั้งสิ้น
124
81
205
11

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2561