จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560

หมวด: ข้อมูลโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2560 11:31
ฮิต: 14799

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560

ชั้น จำนวนนักเรียน ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
 อนุบาล 1
0
0
0
0
 อนุบาล 2
11
9
20
1
 อนุบาล 3
17
5
22
1
 รวมก่อนประถมศึกษา
28
14
42
2
 ประถมศึกษาปีที่ 1
11
5
16
1
 ประถมศึกษาปีที่ 2
10
7
17
1
 ประถมศึกษาปีที่ 3
9
7
16
1
 ประถมศึกษาปีที่ 4
8
7
15
1
 ประถมศึกษาปีที่ 5
18
7
25
1
 ประถมศึกษาปีที่ 6
14
7
21
1
 รวมประถมศึกษา
70
40
110
6
 มัธยมศึกษาปีที่ 1
13
10
23
1
 มัธยมศึกษาปีที่ 2
13
9
22
1
 มัธยมศึกษาปีที่ 3
11
4
15
1
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
37
23
60
3
 รวมทั้งสิ้น
135
77
212
11

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2560