จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559

หมวด: ข้อมูลโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 07 ธันวาคม 2558 11:31
ฮิต: 1749

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559

ชั้น จำนวนนักเรียน ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
 อนุบาล 3 ขวบ
0
0
0
0
 อนุบาล 1
16
5
21
1
 อนุบาล 2
10
3
13
1
 รวมก่อนประถมศึกษา
26
8
34
2
 ประถมศึกษาปีที่ 1
8
7
15
1
 ประถมศึกษาปีที่ 2
7
6
13
1
 ประถมศึกษาปีที่ 3
8
7
15
1
 ประถมศึกษาปีที่ 4
15
7
22
1
 ประถมศึกษาปีที่ 5
14
5
19
1
 ประถมศึกษาปีที่ 6
7
10
17
1
 รวมประถมศึกษา
59
42
101
6
 มัธยมศึกษาปีที่ 1
14
9
23
1
 มัธยมศึกษาปีที่ 2
11
5
16
1
 มัธยมศึกษาปีที่ 3
9
4
13
1
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
34
18
52
3
 รวมทั้งสิ้น
119
68
187
11

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2559