จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2558

หมวด: ข้อมูลโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 07 ธันวาคม 2558 11:31
ฮิต: 1984

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2558

ชั้น จำนวนนักเรียน ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
 อนุบาล 3 ขวบ
0
0
0
0
 อนุบาล 1
9
4
13
1
 อนุบาล 2
7
8
15
1
 รวมก่อนประถมศึกษา
16
12
28
2
 ประถมศึกษาปีที่ 1
7
7
14
1
 ประถมศึกษาปีที่ 2
8
8
16
1
 ประถมศึกษาปีที่ 3
15
6
21
1
 ประถมศึกษาปีที่ 4
14
6
20
1
 ประถมศึกษาปีที่ 5
7
9
16
1
 ประถมศึกษาปีที่ 6
13
8
21
1
 รวมประถมศึกษา
64
44
108
6
 มัธยมศึกษาปีที่ 1
12
6
18
1
 มัธยมศึกษาปีที่ 2
10
4
14
1
 มัธยมศึกษาปีที่ 3
9
6
15
1
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
31
16
47
3
 รวมทั้งสิ้น
111
72
183
11

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2558