โครงงานคณิตศาสตร์

หมวด: เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 18 ธันวาคม 2560 16:15
ฮิต: 5594

บทคัดย่อ

โครงงานคณิตศาสตร์ ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ประเภทพัฒนาหรือประดิษฐ์ เรื่อง เรขาคณิตเนรมิตงานศิลป์ โดยการนำความรู้หลักการคณิตศาสตร์มาใช้ในการทำโครงงาน ดังนี้
1. รูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ ที่นำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบรูปทรงของโคมไฟ
2. การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้สันตรงและวงเวียน หรือ โปรแกรม GSP โดยนำมาเป็นเครื่องมือออกแบบตัวโคมไฟและฐานของโคมไฟ 3. การแปลงทางเรขาคณิต โดยนำมาใช้ในการออกแบบลายเทสเซลเลชันในการตกแต่งโคมไฟ
4. เทสเซลเลชัน นำมาเป็นส่วนประกอบของโคมไฟในการตกแต่งฐานโคมไฟ
5. คณิตศิลป์เส้นด้าย นำมาเป็นส่วนประกอบของโคมไฟในการตกแต่งตัวโคมไฟ

มีวัตถุประสงค์ คือ
1.) เพื่อนำความรู้หลักการวิชาคณิตศาสตร์และโปรแกรม GSP มาประยุกต์ใช้ในการทำโคมไฟ
2.) เพื่อน้อมนำพระราชดำรัสและพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์ผลงานโคมไฟประดิษฐ์ใช้เองแทนการซื้อมาใช้
3.) เพื่อช่วยลดขยะภายในโรงเรียนประเภทกระดาษหรือลัง
4.) เพื่อเพิ่มคุณค่าของกระดาษลัง และสร้างรายได้จากชิ้นงานที่ปะดิษฐ์
5.) เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โครงงานนี้เป็นการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรโดยการประยุกต์ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์มาสร้างสรรค์โคมไฟที่ตกแต่งบ้าน ห้องนอน ร้านอาหาร สวนหน้าบ้าน โดยเกิดความแปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร และสามารถทำใช้เองได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองในอนาคตข้างหน้าต่อไป