วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

หมวด: ข้อมูลโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 14 พฤษภาคม 2562 19:02
ฮิต: 1339

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงประชาธิปไตย ก้าวไกลเทคโนโลยี สุขศรี สามัคคี ปลอดสิ่งเสพติด พิชิตความเป็นหนึ่ง งามซึ่งวิถีไทย

พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ได้ตามมาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้คุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธของสำนักงานนวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สนับสนุนและส่งเสริม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดการเรียนการสอน โดยเน้นกระบวนการประชาธิปไตย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้นักเรียนมีปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะธรรม
5. ส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. ส่งเสริมให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้นักเรียนปลอดจากยาเสพติด
7. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

วัตถุประสงค์

1. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณสมบัติตามค่านิยมอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษา
2. นักเรียนสามารถใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีความยึดมั่นตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. นักเรียนได้รับความปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติด และปลอดจากปัญหาทางเพศ
4. นักเรียนสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสืบค้นข้อมูล และใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพสูงสุด
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
6. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย และรักความเป็นไทย