คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมวด: ข้อมูลโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 05 มกราคม 2556 13:39
ฮิต: 4763

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 
นายทองอยู่  เบ้าทอง
ประธานกรรมการสถานศึกษา
 
 
นางวาสนา  ศรสิงห์
กรรมการ
 
นางวิลัย  ชาเนตร
กรรมการ
 
นายสงวน  ชาเนตร
กรรมการ
 
พระพิภพ  ปัญญาธโร
กรรมการ
 
 
นายแสวง  สงกา
กรรมการ
 

นายสมัย  ขวัญนอน
กรรมการ
 
 
นายสุข  ศักดิ์ขวา
กรรมการ
 
นายนาวี ศรีษะใบ
เลขานุการ