ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง

DPP 0024โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2485   เดิมอาศัยอยู่วัดบูรพาโพธิ์ทอง เป็นที่เรียน มีนายเติม ดอกชูรุ่ง   เป็นครูใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2487 นายเติม ดอกชูรุ่ง ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่นทางราชการ ได้แต่งตั้ง นายเชิด ชูนาคา มาดำรงตำแหน่งแทน และยังอาศัยวัดบูรพาโพธิ์ทองเรียนอยู่จน   พ.ศ.2592 นายเชิด ชูนาคา   ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น นายเหรียญ แสงสิทธิ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน และได้ย้ายออกจากวัดบูรพาโพธิ์ทอง มาอยู่ในที่ปัจจุบัน เปิดทำการสอน เมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม 2492

ในปี พ.ศ.2516 นายอนุพันธ์ ดาด้วง ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่   ได้ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง สร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง และในปี พ.ศ. 2518 ได้ร่วมกับคณะครู   ผู้ ปกครอง ได้บริจาคเงินสบทบกับเงินงบประมาณ 24,000 บาท สร้างอาคารถาวรแบบ ป.1 ข   ขนาด 4   ห้องเรียน 1 หลัง ต่อมาปี พ.ศ. 2519 นายอนุพันธ์ ดาด้วง ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น  

ทางราชการ ได้แต่งตั้ง นายเชาว์ ชูนาคา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ในปี พ.ศ.2520 ทางราชการได้รับการจัดสรรงบประมาณ สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ ป. 1 ฉ และในปี พ.ศ. 2532 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างส้วมให้อีก 1 หลังทางราชการ ได้จัดสรรงบประมาณให้อีก 1 หลัง แบบ สปช.601 / 126 ในปี พ.ศ.2540 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง ได้ เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3DPP 0025

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2542 นายเชาว์     ชูนาคา อาจารย์ใหญ่เสียชีวิต     สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   ได้แต่งตั้ง   นายโชติพัฒน์   เสาว์บุปผา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง   เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542

ปีงบประมาณ 2543 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้สร้าง อาคารเรียนแบบ สปช.105/29   งบประมาณ 1,770,000 บาท และสร้างสนามบาสเกตบอล   ราคา 180,000 บาท ปีงบประมาณ 2544   ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงยกใต้ถุนสูงอาคารแบบ ป.1 ข ให้สูงขึ้นกว่าเดิมจากพื้น 2.5 เมตร และให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล ได้จัดสรรงบประมาณ เทพื้นคอนกรีต ใต้ถุนอาคารเรียน จำนวน 55,000 บาท

ปีงบประมาณ 2547 ได้จัดการเรียนการสอน แบ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 สาระ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลสรุปการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี

ปีงบประมาDPP 0026ณ 2550 ได้จัดการเรียนการสอน แบ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 สาระ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสอง เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2550 ประเมินโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2 ผลสรุปการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี

ปีงบประมาณ 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยการอนุมัติ อ.ด.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552 ให้ย้ายราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร คือ นายธีระ รอดช้าง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง

ปี พ.ศ. 2552 ได้ปรับปรุงอาคารสำนักงานของโรงเรียนเป็นแบบ 2 ชั้น

ปี พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 229,000 บาท โดยปูกระเบื้องชั้นบนอาคารแบบ สปช.105/29 ซ่อมแซมฝ้าอาคารเรียน สปช.105/29 แบบ ป.1 ฉ แบบป.1 ข และเปลี่ยนหลังคาด้านหน้าอาคารสำนักงาน

ปี พ.ศ. 2553 สร้างธนาคารขยะรีไซเคิลและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนช่วยกันก่อสร้างDPP 0027

ปี พ.ศ. 2554 สร้างห้องน้ำนักเรียน 2 หลัง จำนวน 10 ห้อง งบประมาณ 200,000 บาท จากการจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ปี พ.ศ. 2554 ปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีอาคารเรียน จัดทำสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน

ปี พ.ศ. 2559 สร้างอาคารแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง จำนวน 4 ห้องเรียน สองชั้นใต้ถุนโล่ง งบประมาณ 4,013,200 บาทarkan105

ปี พ.ศ. 2560 สร้างอาคารแบบ สพฐ.4 (ห้องน้ำ 4 ที่นั่ง) งบประมาณ 376,500 บาท

ปี พ.ศ. 2562 สร้างอาคารเอนกประสงค์ สปช.201/24 งบประมาณ 940,000 บาท

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

navee2

นายนาวี  ศรีษะใบ

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารต่างๆ

น้อยที่สุด - 0%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 0%
มาก - 80%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 14 ก.พ. 2013 - 00:00
ผู้ชม
73
เนื้อหา
60
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
141351

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์