โครงงานคณิตศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานคณิตศาสตร์ ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ประเภทพัฒนาหรือประดิษฐ์ เรื่อง เรขาคณิตเนรมิตงานศิลป์ โดยการนำความรู้หลักการคณิตศาสตร์มาใช้ในการทำโครงงาน ดังนี้
1. รูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ ที่นำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบรูปทรงของโคมไฟ
2. การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้สันตรงและวงเวียน หรือ โปรแกรม GSP โดยนำมาเป็นเครื่องมือออกแบบตัวโคมไฟและฐานของโคมไฟ 3. การแปลงทางเรขาคณิต โดยนำมาใช้ในการออกแบบลายเทสเซลเลชันในการตกแต่งโคมไฟ
4. เทสเซลเลชัน นำมาเป็นส่วนประกอบของโคมไฟในการตกแต่งฐานโคมไฟ
5. คณิตศิลป์เส้นด้าย นำมาเป็นส่วนประกอบของโคมไฟในการตกแต่งตัวโคมไฟ

มีวัตถุประสงค์ คือ
1.) เพื่อนำความรู้หลักการวิชาคณิตศาสตร์และโปรแกรม GSP มาประยุกต์ใช้ในการทำโคมไฟ
2.) เพื่อน้อมนำพระราชดำรัสและพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์ผลงานโคมไฟประดิษฐ์ใช้เองแทนการซื้อมาใช้
3.) เพื่อช่วยลดขยะภายในโรงเรียนประเภทกระดาษหรือลัง
4.) เพื่อเพิ่มคุณค่าของกระดาษลัง และสร้างรายได้จากชิ้นงานที่ปะดิษฐ์
5.) เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โครงงานนี้เป็นการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรโดยการประยุกต์ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์มาสร้างสรรค์โคมไฟที่ตกแต่งบ้าน ห้องนอน ร้านอาหาร สวนหน้าบ้าน โดยเกิดความแปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร และสามารถทำใช้เองได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองในอนาคตข้างหน้าต่อไป

เผยแพร่ รูปแบบโครงการ7กล่องแห่งความสำเร็จ

openโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองได้จัดทำโครงการ Seven Open Box OF Phothong Success (เจ็ดกล่องแห่งความสำเร็จบ้านโพธิ์ทอง) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบโครงการ SEVEN OPEN BOX OF PHOTHONG SUCCESS (เจ็ดกล่องแห่งความสำเร็จบ้านโพธิ์ทอง) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังทดลองใช้รูปแบบโครงการ SEVEN OPEN BOX OF PHOTHONG SUCCESS (เจ็ดกล่องแห่งความสำเร็จบ้านโพธิ์ทอง) 3) เพื่อประเมิน รูปแบบโครงการ SEVEN OPEN BOX OF PHOTHONG SUCCESS (เจ็ดกล่องแห่งความสำเร็จบ้านโพธิ์ทอง)

ความสำคัญ

โครงการ SEVEN OPEN BOX OF PHOTHONG SUCCESS (เจ็ดกล่องแห่งความสำเร็จบ้านโพธิ์ทอง) เป็นรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยครูได้พัฒนาแนวทาง/นวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดาวโหลดไฟล์เอกสารเต็ม

navee2

นายนาวี  ศรีษะใบ

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารต่างๆ

น้อยที่สุด - 0%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 0%
มาก - 80%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 14 Feb 2013 - 00:00
Visitors
74
Articles
60
Articles View Hits
146169

We have 5 guests and no members online