ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน Untitled Document Untitled Document
พุธ 23 มิถุนายน 2564  
Untitled Document jQuery UI Tabs - Open on mouseover

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5 คะแนน)

ตัวชี้วัดที่ 1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ  (0.5 คะแนน) อ้างอิง 2
ตัวชี้วัดที่ 2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  (0.5 คะแนน) อ้างอิง 1
ตัวชี้วัดที่ 3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  (1 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  (1 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  (1 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ  (1 คะแนน) อ้างอิง 0

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยต้นเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5 คะแนน)

ตัวชี้วัดที่ 1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว  (2 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม  (1 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน  (1 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน  (1 คะแนน) อ้างอิง 0

 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (10 คะแนน)

ตัวชี้วัดที่ 1 ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  (1 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผน การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  (1 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  (2 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและ ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  (1 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  (1 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 6 ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  (1 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน  (1 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา  (1 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ  (1 คะแนน) อ้างอิง 0

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน (10 คะแนน)

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้น การพัฒนาผู้เรียน  (1 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล ผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ การจัดการ  (2 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ  (2 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับ การกระจายอำนาจ  (2 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร การจัดการศึกษา  (1 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  (2 คะแนน) อ้างอิง 0

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน (10 คะแนน)

ตัวชี้วัดที่ 1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  (2 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม ความถนัด ความสามารถและความสนใจ  (2 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  (1 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  (1 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 5 นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุง การเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ  (2 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน  (2 คะแนน) อ้างอิง 0

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (10 คะแนน)

ตัวชี้วัดที่ 1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน  (4 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  (3 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (3 คะแนน) อ้างอิง 0

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวงการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5 คะแนน)

ตัวชี้วัดที่ 1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  (1 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  (1 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  (1 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  (0.5 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  (0.5 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ ภายใน  (1 คะแนน) อ้างอิง 0

 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้


 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา


 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5 คะแนน)

ตัวชี้วัดที่ 1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  (3 คะแนน) อ้างอิง 0
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  (2 คะแนน) อ้างอิง 0